اسامی اعضای هیئت مدیره بلوکها

اسامی هیئت مدیره و بازرسین منتخب هر بلوک

نام بلوک

نام اعضای هیئت مدیره

نام بازرسین

A

محسن بهرامی

محسن عدالت

مهدی بهزاد

 

محمد شریف خانی

 

فیروز علی نیا

 

مهرداد منطقیان

 

محمدرضا فقیهی (علی البدل)

 

بهرام دبیر (علی البدل)

 

B

مسعود تابش

شمس نوبخت

محمدهادی ورهرام

 

اکبر صناعی

 

امیرحسین چرخابی

 

حسین مختاری

 

محمدتقی نظرپور (علی البدل)

 

جان اله کریمی (علی البدل)

 

C

مجتبی صدیقی

بهرخ حسینی هاشمی

محسن فانی

 

احمد صفوی زاده

/ 0 نظر / 10 بازدید