گزارش جلسات هیئت مدیره

بنام خدا

جلسات هیئت مدیره مرکزی هر هفته 2 تا 3 مرتبه برگزار می شود و مهمترین موارد مطرح شده در جلسات اردیبهشت ماه به شرح زیر است:

1- طی بیش از 5 جلسه با 7 نفر از متقاضیات مدیرعاملی مجتمع مصاحبه بعمل آمد. سپس با تعیین معیارهای لازم برای این پست و  وزن هر معیار، امتیاز افراد مشخص شد. پس از آن اعضای شورا نسبت به انجام تحقیقات محلی درخصوص هریک از افراد اقدام نمودند. طبق برنامه تنظیمی انشاءاله تاا اوایل خرداد جمع بندی نهایی انجام و مدیرعامل مجتمع انتخاب و معرفی خواهد شذ.

2- در رابطه با مشکلات پروژه نامه ای خطاب به وزیر علوم تهیه شد که پس از تصویب و امضای اعضای هیئت مدیره بلوکه، در شرف ارسال می باشد. 

3- دررابطه با مشکلات آسانسورها دو جلسه مفصل با حضور پیمانکار آسانسور و عوامل کارفرما و نظارت برگزار شد و ضمن تحویل موقت 12 آسانسور مقرر شد نقایص آنها حداکثر تا آخر اردیبهشت برطرف شود. ضمنا 2 آسانسور دیگر در بلوکهای ب و د نیاز به قطعه دارد که مستلزم ارسال آن از کره جنوبی است.

4- دررابطه با قبوض آب و برق و گاز بحث شد و با توجه به قیمت سرسام آور آنها مشخص شد در شرایط فعلی امکان پرداخت قبض گاز وجود ندارد. قبض گاز سه بلوک آ و ب و ث برای 39 روز مبلغ 32 میلیون تومان شده است و برق هم برای یک دوره یکماه بیش از 10 میلیون تومان برای این سه بلوک بوده است. بنابراین سهم هر واحد برای گاز ماهانه 100 هزار تومان (معادل شارژ فعلی ) می باشد. بنابراین لازم است کلیه اعضا اعم از ساکن و غیرساکن نسبت به پرداخت به موقع خود اقدام کنند و گرنه به ساکنین و تاسیسات ساختمان بدلیل لقطع انشعاب خسارت وارد می شود. ضمنا آنالیز لازم برای مشخص شدن مقدار واقعی شارژ با توجه به هزینه های مجتمع انجام شد که در اواخر خرداد اعلام می شود.

/ 0 نظر / 16 بازدید