تقسیم پارکینگ و انباری

بنام خدا

با توجه به اینکه تقسیم پارکینگ و انباری ها در دستور کار هیئت مدیره است از کلیه مالکین درخواست می شود پیشنهادات خود را درخصوص نحوه تخصیص، حداکثر تا روز 7 خرداد به هیئت مدیره بلوک خود و یا هیئت مدیره مرکزی اطلاع دهند

با تشکر

هیئت مدیره مرکزی

/ 1 نظر / 15 بازدید
اخترالملوک کاظمی وسیری

هیئت مدیره محترم بروژه سرو محترما اینجانب اختر کاظمی مالک واحد 8 بلوک ب با وجودی که آدرس و ئی میل را دارند از کل اطلاعیه ها بی خبرم نه نامه و نه میلی تا کنون دریافت نکرده ام .خواهشمند است حداقل با ئی میل در جریان قرار بگیرم.در مورد انباری و بارکینگ نظر هیئت مدیره محترم و انباری و ...که موقت مورد استفاده قرار گرفته است مد نظر میباشد با احترام اختر کاظمی