شماره گذاری واحدها

بنام خدا

بر مبنای وجود شماره های هر طبقه از عدد 1 ، شماره گذاری واحدهای بلوکهای مختلف بصورت زیر خواهد بود. همچنین سعی شده است شماره گذاری فعلی که از سوی مشاور انجام شده تا حد امکان رعایت شود.

 

شماره گذاری واحدهای طبقات مختلف بلوکهای مجتمع سرو

 

بلوک B

 

 

طبقه

شماره تیپ (وضعیت فعلی)

شماره جدید

1 تا 10

1 تا 8

1 تا 8

11 تا 13

9

1

 

10

2

 

11

3

 

6

4

 

7

5

 

8

6

بلو ک D

 

 

طبقه

شماره تیپ (وضعیت فعلی)

شماره جدید

1 تا 10

1 تا 8

 1 تا 8

11 تا 13

9 تا 14

1 تا 6

بلوکهای A و C

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
کریم فائز

با سلام من ممتوجه نمیشوم که تغییر شماره واحد های طبفات 11 تا 13 در بلوک دی چه ضرورتی دارد؟