جلسه دوازدهم شورا

بنام خدا

 

جلسه دوازدهم شورای منتخب در روز شنبه 22 اسفند 88 از ساعات 15:30 الی 17 در دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه ضمن جمع بندی مطالب جلسه چهارشنبه 19 اسفند با آقای دکتر متکان، مواضع شورا برای جلسه دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جمع بندی نظرات شورا به شرح زیر است:

 • طرف مقابل اعضا در پروژه سرو وزارت علوم است و در هر صورت وزارتخانه باید پاسخگوی اعضا در همه موارد باشد.
 • همچنین مسول فعلی ستاد رفاهی نیز باید در هر شرایطی پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود در چند سال گذشته باشد.
 • معاون مالی اداری وزارت علوم نسبت به فراخوان اعضا و تشکیل هیئت مدیره قانونی در اسرع وقت اقدام نماید.
 • مسئول ستاد رفاهی و مدیر پروژه سرو از هم منفک شود و مدیر پروژه در مقابل مسئول ستاد و اعضا پاسخگو باشد.
 • شورای منتخب به عنوان حامی و مشاور مسئول ستاد رفاهی و مدیر پروژه عمل می کند و رابط بین ستاد و اعضا خواهد بود شورا تلاش می کند ضمن کمک به رفع مشکلات پروژه، منافع اعضا را در نظر گرفته و انتظار دارد سیستگذاریهای تامین مالی و پیشرفت پروژه با مشارکت شورای منتخب صورت گیرد.
 • به درخواست شورای منتخب و تاکید معاونت محترم وزارت، حسابرسی پروژه به صورت رسمی انجام شود.
 • قبل از هرگونه تصمیم گیری، مسئول ستاد رفاهی گزارشی از وضعیت موجود پروژه در موارد زیر ارائه نماید:
  • برآورد هزینه اتمام کارهای پرژه تا بهره برداری کامل و تعیین زمان پایان پروژه از سوی مشاور
  • مشخص کردن آخرین وضعیت فیزیکی پروژه و برنامه زمانی برای اتمام آن
  • مطالبات پیمانکاران و مشاوران
  • هزینه های پیمانها و پرداختی ها به تفکیک هر پیمان
  • مبالغ پرداختی و بدهی اعضا و هزینه های ستاد رفاهی
  • مشخص شدن واحدهای باقیمانده

 

/ 0 نظر / 10 بازدید