جلسه 23-7-89 هیئت مدیره

بنام خدا

جلسه هیئت مدیره مرکزی در روز پنج شنبه 23/7/89 از ساعت 7:30 تا 9 در محل پروژه تشکیل شد و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

 

1-     مقرر شد تمام پیشنهادات رسیده از تیمهای مختلف درباره تعیین نواقص مشاعات و واحدها و تاسیسات و رفع عیب آنها توسط یکی از اعضا بررسی و به همراه شرح خدمات و متن قرارداد برای تصمیم گیری نهایی به جلسه بعدی ارائه شود.

 

2-     مقرر شد تمام پیشنهادات رسیده از تیمهای مختلف درباره نگهبانی و حفاظت ساختمانها توسط یکی از اعضا بررسی و به همراه شرح خدمات و متن قرارداد برای تصمیم گیری نهایی به جلسه بعدی ارائه شود.

3-     مقرر شد یکی از اعضا بحث اتمام دیوارکشی پروژه را بصورت ویژه پیگیری کند.

4-     مقرر شد تمام سناریوهای پیشنهادی برای نحوه تقسیم انباریها و پارکینگها توسط یکی از اعضا بررسی و برای تصمیم گیری نهایی به جلسه بعدی ارائه شود.

5-     مقرر شد مسئول محترم دفتر هیئت مدیره لیست خدمات مورد نیاز برای تجهیز دفتر را برای تصمیم گیری نهایی به جلسه بعدی ارائه کند.

6-      مقرر شد وضعیت خرید و نصب آنتن مرکزی توسط یکی از اعضا بررسی و نتیجه به جلسه بعدی ارائه شود.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید