گزارش اعضا - 1

 

در موقع حضور در ستاد رفاهی یک گزارش مالی به اینجانب ارائه شد که موارد زیر در آن قابل مشاهده بود:

1-     پرداختها در سه سری تنظیم شده بود که سری اول مربوط به پرداختهای اولیه از 1382 تا 1385 ، سری دوم از سال 1385 تا 1386 و مرحله سوم به مبلغ 145 میلیون ریال بعنوان پارکینگ و انباری در سال 1387 بود.

2-     برای هر پرداخت بجای مقایسه تاریخ چکها با تاریخ درخواست شده، فاصله تاریخ وصول چک تا تاریخ درخواست بعنوان دیرکرد محسوب و به آن معادل 2% مبلغ درخواستی در ماه جریمه در نظر گرفته شده بود.

3-     برای پرداختهای سری دوم نیز که بدلیل درخواست کمیته منتخب قبلی (که اعضای آن با دعوت و نظارت ستاد رفاهی انتخاب شده بودند) و بدلیل عدم ارائه هیچگونه تعهد و متمم قرارداد چند ماه از ارائه چک به ستاد خودداری شده بود نیز به روال بند 2 جریمه در نظر گرفته شده بود.

4-     برای مواردی نیز که اعضا بدلیل عدم وجود پول کافی در حساب خود برای مدت کوتاهی از ستاد مهلت خواسته و با موافقت رئیس ستاد این تاخیر انجام شده بود به روال بند 2 جریمه در نظر گرفته شده بود.  

5-     برای مواردی که اعضا پولی را زودتر از موعد درخواست به ستاد تحویل داده بودند، علیرغم موافقت تمامی مسئولین ستاد قبلی و فعلی، جایزه خوش حسابی (معادل 2% مبلغ در ماه) منظور نشده بود.

6-      براساس مذاکره انجام شده با مسئول محترم ستاد موارد زیر به اطلاع می رسد:

الف- ایشان تصحیح اشتباه بند 2 مبنی بر مقایسه تاریخ درخواست با تاریخ چک بعنوان مبنای جریمه را پذیرفتند. ب- ایشان همچنین مورد بند 5 برای در نظر گرفتن سود پولهای دریافت شده زودتر از موعد را نیز قبول کردند.

ج- ایشان موارد مربوط به بندهای 3 و 4 را نپذیرفته و نسبت به ادامه روش فعلی اصرار داشتند.

د) ایشان اظهار داشتند تاخیرات ستاد در اتمام پروژه در زمان مندرج در قرارداد بدلیل شرایط کشور، تورم و مسائل مالی و مدیریتی بوجود آمده طبیعی می باشد ولی هر یک از اعضا که به هر دلیل قادر به ارائه مبالغ درخواستی در مهلت مقرر نبوده اند باید طبق قرارداد جریمه بپردازند و با توجه به اینکه پروژه بدلیل عدم فروش واحدهای باقیمانده و عدم دریافت مجوز برای واحدهای تجاری نیاز مالی دارد باید این مبلغ از جریمه ها تامین شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید