جلسه 32 شورا و هیئت مدیره مرکزی

بنام خدا

جلسه سی و دوم شورای منتخب و هیئت مدیره مرکزی در روز چهارشنبه 28/7/89 از ساعت 16 الی 19 با حضور اعضای شورا و دبیر محترم ستاد رفاهی تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر بررسی و تصمیم گیری شد:

1-     اسم مجتمع مورد بحث قرار گرفت و نام "مجتمع اساتید سرو" با اکثریت آرا انتخاب شد. مقرر شد هر یک از هیئت مدیره ها مهر و حساب جداگانه با این نام تهیه کنند.

2-     برای نگهبانی قرار شد آقای دکتر شاکری تا 10 روز دیگر افراد مسئول و قرارداد و شرح خدمات مربوطه را تهیه کنند.

3-     گزارش بررسی وضعیت تیمهای مطرح شده برای عیب یابی و رفع نواقص توسط دکتر شریف خانی مطرح شد.

- مقرر شد تیم معرفی شده از سوی آقای دکتر ورهرام براساس پیشنهاد ارائه شده، عیب یابی و رفع نواقص مشاعات و تاسیسات مشترک را انجام دهد و هزینه از حساب هیئت مدیره مرکزی پرداخت شود.

-         برای عیب یابی و رفع نواقص واحدها مقرر شد براساس صلاحدید هیئت مدیره هر بلوک و هماهنگی با هیئت مدیره مرکزی عمل شود. هزینه این قسمت از حساب هیئت مدیره هر بلوک پرداخت می شود.

-         منابع مالی مربوطه توسط ستاد به حساب هیئت مدیره ها واریز می شود. دبیر محترم ستاد با واریز مبلغ دویست میلیون ریال به حساب هر یک از هیئت مدیره ها بعنوان تنخواه موافقت نمودند.

-         ترکیب کمیته رفع نواقص واحدهای اختصاصی عبارتند از نماینده هیئت مدیره بلوک، نماینده ستاد امور رفاهی و بهره بردار.

-         ترکیب کمیته رفع نواقص مشاعات و فضاهای عمومی عبارت است از: نمایندگان هیئت مدیره مرکزی و بلوک و نماینده ستاد امور رفاهی.

4-     مقرر شد رفع عیب پس از پایان مهلت داده شده به هریک از پیمانکاران شروع شود و مبنای اولیه برای شروع کار، لیست نواقص تهیه شده توسط ستاد و مشاور برای هریک از واحدها و تاسیسات و مشاعات باشد.

5-     مقرر شد دو نفر از بین کلیه بازرسین اصلی و علی البدل بلوکها بعنوان بازرس اصلی و علی البدل هیئت مدیره مرکزی انتخاب شوند.

/ 0 نظر / 11 بازدید