جلسه 33 شورا و هیئت مدیره مرکزی

بنام خدا

جلسه سی و سوم شورای منتخب و هیئت مدیره مرکزی در روز چهارشنبه 5/8/89 از ساعت 16 الی 19 با حضور اعضای شورا و دبیر محترم ستاد رفاهی و (همچنین در بخش دوم جلسه با حضور) پیمانکار بلوکهای ب و ث و نمایندگان مشاور و دستگاه نظارت و مدیر پروژه ستاد رفاهی تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر بررسی و تصمیم گیری شد:

1-     مقرر شد قرارداد مربوط به نگهبانان را رئیس و خزانه دار هیئت مدیره مرکزی امضا کنند و استقرار نگهبانان از روز شنبه 8/8 شروع شود. ضمنا پس از شناسایی نقاط استقرار هر نگهبان، به تعداد سه نفر برای هر شیفت به ازای هر موضع انتخاب شوند. همچنین یک نفر رزرو برای هر شیفت و یک نفر مسئول کل (سرنگهبان) انتخاب شوند که سرنگهبان لازم است در دفتر هیئت مدیره مستقر شود. همچنین آقایان دکتر شریف خانی، ورهرام، فانی و نظامی بعنوان رابطین و ناظرین هیئت مدیره هریک از بلوکها و آقای دکتر فانی بعنوان ناظر هیئت مدیره مرکزی در امر نگهبانی تعیین شدند.

2-     آرم تهیه شده برای هیئت مدیره هربلوک ارائه شد و مقرر شد هیئت مدیره هر بلوک نسبت به نهایی کردن آن اقدام کند.

3-     در رابطه با وصل گاز بلوکهای ب و ث مذاکرات و کارهای اداری با اداره گاز هنوز در حال جریان است و امید است در هفته آینده گاز این دو بلوک وصل شود.

4-     مقرر شد آقای دکتر یزدانپناه بعنوان نماینده هیئت مدیره مرکزی و ستاد رفاهی برای پیگیری رفع معارض تعمیرگاههای اطراف سایت به شهرداری منطقه معرفی شوند.

5-     مقرر شد هریک از هیئت مدیره ها ضوابط پیشنهادی برای تقسیم پارکینگ و انباریها را به جلسه آینده ارائه کنند. ضمنا توافق شد که یکی از پارامترهای تاثیرگذار برای تقسیم پارکینگ و انباری میزان خوش حسابی و پرداخت به موقع اقساط از طرف مالکین درنظر گرفته شود.

6-      دیدگاهها و نظرات مشاور و ناظر مقیم و پیمانکار بلوکهای ب و ث به جلسه ارائه شد. براساس موارد مطرح شده یکی از دلایل مشکلات پروژه، قطع همکاری ستاد با مشاور اولیه است. شرکت فجر توسعه نیز که بعدا بعنوان ناظر وارد پروژه شد بدلایل مختلف از جمله تعویض افراد و کمبود نیروی کافی و کارآزموده و کامل و شفاف نبودن صورت و ضعیتها، قادر به بررسی و تایید صورت وضعیتهای پیمانکاران نبوده است. پیمانکاران نسبت به عدم تایید صورت وضعیتها شاکی بوده اند هرچند که 90% مبلغ صورت وضعیتها را بصورت علی الحساب دریافت کرده اند. براساس بررسی انجام شده مشخص شد پیمانکاران تقریبا به اندازه مبلغ پیمان خود از ستاد پول گرفته اند ولی متاسفانه هنوز عملیات اجرایی به اتمام نرسیده است.

در حال حاضر پیمانکاران آ و د طلب ندارند ولی متاسفانه کار را رها کرده و صورت جلسه تحویل موقت و لیست نقایص را امضا نکرده اند.

پیمانکار ب حدود 200-300 میلیون تومان ادعای طلب دارد (که با آمار مالی ستاد همخوانی ندارد). نقاشی و سقف بخشی از پارکینگها، بخشی از رایزرها، تجهیزات آتش نشانی و آنتن مرکزی بلوک ب باقی مانده است. البته طبق بازدید هیئت مدیره کف پشت بام و تاسیسات روی بام نیز احتیاج به رفع نقص دارد. پیمانکار متعهد شده تا 20 آبان رفع نقص را انجام دهد. پس از پایان مهلت، موارد باقیمانده در صورت وجود از سوی هیئت مدیره و از محل ضمانت پیمانکار انجام می شود.

بلوک ث بصورت مدیریت پیمان بوده و پیمانکار طلب ندارد. بخشی از رنگ راه پله و راهروها و برخی واحدها به اضافه پارکینگها باقی مانده است که قرار شد پیمانکار در این خصوص تسریع کند.

هیئت مدیره مصرا از مشاور درخواست نمود هرچه سریعتر در یک بازه 30-40 روزه نسبت به بررسی و اعلام نظر روی صورت وضعیت پیمانکاران اقدام کند.

/ 0 نظر / 8 بازدید