جلسه سوم شورا

سومین جلسه شورای منتخب در روز چهارشنبه 4 دی ماه از ساعت 30/11 الی 13 با حضور آقایان دکتر صفوی زاده، دکتر شاکری، دکتر تابش و آقای عیوضی در محل وزارت علوم تشکیل گردید. در این جلسه با توجه به تعویق بازدید از سایت، رایزنیهای لازم برای انجام بازدید در روز چهارشنبه 11 دیماه بعمل آمد و نکات مهم و مواردی که باید در جریان بازدید مورد بررسی و دقت قرار گیرد مطرح و جمع بندی گردید.

/ 0 نظر / 7 بازدید