جلسه 28 شورا

بنام خدا

جلسه بیست و هشتم شورای منتخب در روز دوشنبه 8/6/89 از ساعت 17 الی 19:30 با حضور اعضای شورا و نمایندگان هیئت مدیره بلوکها تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر بررسی و تصمیم گیری شد:

1-     در ابتدا از عدم حضور دبیر محترم ستاد و عدم ارائه گزارش کار به جلسه گلایه و اظهار تاسف شد.

2-     گزارش بررسیهای اعضا در رابطه با بکارگیری تیمهای متخصص برای بررسی وضعیت تاسیسات و ارائه طریق  برای نحوه تحویل و راهبری آنها گزارش شد و مقرر شد با توجه به شرح خدمات و اعضای معرفی شده صورت قرارداد تا دوشنبه آینده آماده و برای امضا به دبیر ستاد ارائه شود. ستاد موظف شد نسبت به امضا و تامین مالی این قرارداد اقدام کند.

3-     با توجه به عدم شفافیت روال مالی پروژه و عدم گزارش ستاد در باره دریافتها و پرداختها و پیگیریهایی که باید در رابطه با وصول طلبها انجام می شده است، مقررشد در رابطه با ضرورت پرداخت قسط دوم در 5 مهر بررسی بیشتری انجام و در جلسه آینده تصمیم گیری شود.

4-     مجددا از کندی کار عوامل پروژه و عدم هماهنگی آنان اظهار نگرانی و گلایه شد.

5-     با توجه به اتمام زمان رفع نقص پنجره های بلوک ب از طرف شرکت آلوپن، از آنجا که متاسفانه کار انجام شده کیفیت لازم را ندارد این کار مورد تایید هیئت مدیره و شورای منتخب نیست و لازم است فقط بخشی از مبلغ طلب آن شرکت پرداخت شود.

6-      ستاد موظف شد نسبت به امضای سریع قراداد تلفنها و اتمام ساخت اتاقک و اتصال آنها اقدام کند به نحوی که تا پایان شهریور تلفن واحدها وصل شده باشد.

7-     مقرر شد پیمانکار ستاد هر چه سریعتر نسبت به شماره گذاری کنتورها و فیوزهای برق اقدام و سنسور اطفای حریق را وصل کند تا بتوان نسبت به اخذ بیمه آتش سوزی اقدام کرد.

8-     با توجه به کندی پیشرفت تست گاز مقرر شد ستاد در جهت رفع نواقص و اخذ تاییدیه سریعتر اقدام کند.

/ 0 نظر / 9 بازدید