تغییر در هیئت مدیره

بنام خدا

با توجه به عدم تمایل آقای دکتر شاکری برای شرکت در جلسات هیئت مدیره مرکزی و بلوک ث، براساس تصمیم هیئت مدیره مرکزی آقای دکتر فانی جایگزین ایشان شدند. در اینجا از زحمات آقای دکتر شاکری قدردانی می شود و امید است طبق قول داده شده، ایشان کماکان پیگیریهای لازم را در امور محوله به انجام رسانند.

/ 0 نظر / 11 بازدید