گزارش جلسه 31-1-90

بنام خدا

جلسه هیئت مدیره مرکزی روز چهارشنبه 31/1/90 با حضور آقایان صفوی زاده، تابش، فانی، شریف خانی و عیوضی تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-    با توجه به هزینه سرسام آور قبوض، مقرر شد هر بلوک سهم خود را به نسبت به هیئت مدیره مرکزی واریز کند و برای پرداخت مابه التفاوت از ستاد رفاهی درخواست کمک شود.

2-    مقرر شد هر بلوک با اطلاع رسانی به ساکنین و مالکین از طریق تلفن، نامه، آگهی و جلسه حضوری، نسبت به جلب مشارکت اعضا اقدام کند.

3-    مصوبات و اخبار شورا همچون قبل از طریق سایت و ایمیل به اطلاع اعضا برسد.

4-    پرداخت قبوض بلوک د به عهده هیئت مدیره آن بلوک واگذار شد ولی قرار شد هزینه فضاهای تجاری، آسانسور و نگهبانی بطور مساوی بین بلوکها تقسیم شود. موتورخانه د هم پس از تحویل بطور مستقل اداره شود.

5-    با توجه به ضرورت برگزاری مجمع عمومی در تابستان، از هم اکنون مقدمات تشکیل مجمع فراهم شود.

6-     کلیه افراد پیشنهادی برای مدیرعاملی به دکتر تابش معرفی و سپس با آنان مصاحبه شود. براسا گزارش این موارد ظرف چند هفته آینده از میان موارد مطرح شده یک نفر انتخاب شود

 

/ 0 نظر / 11 بازدید