مشاهدات و شنیده ها

از آنجا که از ابتدای مهرماه ستاد رفاهی اقدام به تسویه حساب مالی و تحویل موقت برخی از واحدها به اعضای محترم نموده است، بدینوسیله مشاهدات برخی از اعضا که به واحد اطلاع رسانی ارسال شده است برای آگاهی اعضای محترم در سایت درج می شود.

-          ستاد رفاهی در موقع تحویل یک کلید بعنوان تحویل موقت خواستار تسویه حساب مالی می شود که در آن برای هرگونه تاخیر مجاز و یا غیر مجاز در پرداختها جریمه برابر ماهی 2% درخواست می شود. همچنین برای چکهای به روز که به موقع پرداخت شده اند ولی بدلیل اهمال ستاد دیر وصول شده اند نیز جریمه  تعلق گرفته است. برخی از دوستان به این امر شکایت کرده اند که ستاد توجیه قابل قبولی برای این کار ارائه نکرده و در نهایت اعلام کرده است انتظار دارد اعضا به این وسیله به پروژه کمک مالی کنند. این موضوع نیز با اعتراض برخی از اعضا روبرو شده است.

-          طبق مشاهدات بعمل آمده کنتورهای گاز نصب شده است ولی تاکنون از نصب کنتورهای آب و برق خبری نیست. ضمنا پست برق هنوز راه نیفتاده و ظاهرا مشکلاتی با اداره برق وجود دارد و ضمنا 388 کنتور برق هم باید بطور جداگانه توسط اداره برق نصب شود. در رابطه با فاضلاب نیز سپتیک تانک ساخته شده و برای اجرای لوله ای که خطوط جمع آوری را به سپتیک تانک وصل می کند باید پیمانکار مجزایی گرفته شود.

-          کف و دیوار پارکینگها آماده است ولی رنگ انباریها انجام نشده است.

-          محوطه سازی بین دو بلوک B و Cدر حال انجام است.

-          رمپ ورودی پارکینگها هنوز آماده نشده است.

-          در همه طبقات برق وجود ندارد و اعضا برای نصب کابینت باید خودشان اقدام به برق کشی بین طبقات کنند.

-          شنیده می شود در رابطه با پولی که به شرکت اوتیس برای خرید آسانسور پرداخت شده است مشکل حقوقی بروز کرده و از فروشنده نیز خبری نیست.

-          شنیده شده است که براساس شکایت یکی از پیمانکاران جدید، حساب رسمی پروژه توسط مقام قضایی بسته شده است.

-          در رابطه با تجاریها پیشرفتی حاصل نشده و تاکنون توافقی با شهرداری بدست نیامده است. 

/ 0 نظر / 9 بازدید